برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره سود، حسابرسی، مدیریت، حسابرسان، مدیران، بزرگ

ات تحقیق1-1) مقدمهیکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره سیستمهای، اطلاعاتی، ، سازمان، معماری، تعامل

د … … </SOAP_ENV:Header> <SOAP_ENV:Body> … … </SOAP_ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope…>شکل 2-5 ساختار کلی یک پیام SOAP [23]همان‌طور که میبینید سند XML نمایشدهنده SOAP شامل عناصر زیر است:عنصر Envelope در برگیرنده تمام پیام است.عنصر Header که اختیاری است ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع سرویس، ، سرویسها، منطق، محصورسازی، SOAP

یه‌ای و یا اطلاعاتی که نرمافزار را می‌سازند کمک میکند، ولی پنهانسازی محدودیتهای دسترسی را برای جزئیات رویهای داخل پیمانه و هر ساختمان داده محلی استفاده شده در پیمانه را تعریف و اجباری مینماید. سرویسها ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره ، هیجانی، مرحله‌ای، (امرایی،، راه‌حل‌هایی، هوش

ش هیجانی به وسیله رشد مهارت‌های هیجانی خاص افزایش می‌یابد. در این زمینه الگوها و مدل‌های بسیاری ارائه شده است (امرایی، 1390) که از بین این الگوها، دو الگوی زیر که کلی‌تر از بقیه هستند ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، هیجانی، مرحله‌ای، هوش، (امرایی،، مرحله،

هوش هیجانی به وسیله رشد مهارت‌های هیجانی خاص افزایش می‌یابد. در این زمینه الگوها و مدل‌های بسیاری ارائه شده است (امرایی، 1390) که از بین این الگوها، دو الگوی زیر که کلی‌تر از بقیه هستند ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع هوش، هیجانی، دانشگاه، ، دانشجویان، هوشی

پسر هر دانشگاه؛1-2. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس؛1-3. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده‌های چهارگانه‌ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛1-4. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده‌های چهارگانه‌ ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد دانشجویان، اضطراب، کتابخانه‌ای، کتابخانه، ، دانشگاه

اب کتابخانه‌ای بپردازد، مشهود است. از آنجا که از یک سو هوش هیجانی و مؤلّفه‌های آن به ویژگی‌های روان‌شناختی افراد توجه نموده و سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندی‌های انسانی ادامه مطلب…